Navigáció

Tartalom

návrh VZN č. 1_2019 o miestnych daniach od 1. januára 2020 (1) Letöltve: 32x | 20.04.2020

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bát. Kosihách Letöltve: 404x | 23.02.2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Báž. Kosihy Letöltve: 425x | 18.01.2017

2015

VZN č.4/2015 o umiestnení volebných plagátov Letöltve: 386x | 18.01.2017

VZN č.3/2015 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Letöltve: 415x | 18.01.2017

VZN č.2/2015-o miestnych daniach a popl.za KO a drobný SO Letöltve: 425x | 18.01.2017

VZN č. 1/2015 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Bátorove Kosihy Letöltve: 372x | 18.01.2017

2014

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach Letöltve: 439x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Letöltve: 365x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Letöltve: 500x | 18.01.2017

VZN č. 2/2014 o opatrovateľskej službe Letöltve: 343x | 18.01.2017

VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 Letöltve: 338x | 18.01.2017

2013

VZN o určení výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Letöltve: 360x | 18.01.2017

VZN č.4/2013 o miestnych daniach a popl.za odpad na rok 2014 Letöltve: 329x | 18.01.2017

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka MŠ a ŠZ Letöltve: 391x | 18.01.2017

VZN č.2/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bátorove Kosihy Letöltve: 336x | 18.01.2017

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Letöltve: 313x | 18.01.2017

2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bátorove Kosihy Letöltve: 301x | 18.01.2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce Letöltve: 187x | 18.01.2017

VZN č.1/2012, ktorým sa zrušuje VZN obce č.3/2011 o miestnom referende Letöltve: 177x | 18.01.2017

Stránka