Navigáció

Tartalom

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bát. Kosihách Letöltve: 305x | 23.02.2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Báž. Kosihy Letöltve: 313x | 18.01.2017

2015

VZN č.4/2015 o umiestnení volebných plagátov Letöltve: 287x | 18.01.2017

VZN č.3/2015 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Letöltve: 324x | 18.01.2017

VZN č.2/2015-o miestnych daniach a popl.za KO a drobný SO Letöltve: 319x | 18.01.2017

VZN č. 1/2015 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Bátorove Kosihy Letöltve: 289x | 18.01.2017

2014

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach Letöltve: 351x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Letöltve: 280x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Letöltve: 357x | 18.01.2017

VZN č. 2/2014 o opatrovateľskej službe Letöltve: 256x | 18.01.2017

VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 Letöltve: 273x | 18.01.2017

2013

VZN o určení výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Letöltve: 271x | 18.01.2017

VZN č.4/2013 o miestnych daniach a popl.za odpad na rok 2014 Letöltve: 249x | 18.01.2017

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka MŠ a ŠZ Letöltve: 282x | 18.01.2017

VZN č.2/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bátorove Kosihy Letöltve: 237x | 18.01.2017

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Letöltve: 228x | 18.01.2017

2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bátorove Kosihy Letöltve: 224x | 18.01.2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce Letöltve: 138x | 18.01.2017

VZN č.1/2012, ktorým sa zrušuje VZN obce č.3/2011 o miestnom referende Letöltve: 140x | 18.01.2017

VZN č.5/2011- o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu Letöltve: 160x | 18.01.2017

Stránka