Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
01.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - MŠ Lúčkya

2018/157

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A5

2018/1626/A5

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Švejcha Erik

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A3

2018/1626/A3

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Kisová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Dohoda o skončení nájmu č. 2018/1626/A3

2018/1626/A3

Nincs megadva

Nóra Várady

Obec Bátorove Kosihy

26.09.2018

Zmluva o výpožičke

12018

Nincs megadva

Mestertechnika s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

7572/2018-M_ORF

1 000,00 EUR jedentisíc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

19.09.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2018/296-1

neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

13.09.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2018/296

neuvedené

Františke Pavlík, a manž. Helena, rod. Jákicsová

Obec Bátorove Kosihy

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/300

neuvedené

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2018

Dohoda o skončení nájmu č. 201701/NP761

201701/NP761

Nincs megadva

Barbara Dubská

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B3-M

2018/1625/B3-M

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Mácsodi Nikolas

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2018

Dohoda o skončení nájmu č. 2018/1625/B3

2018/1625/B3

Nincs megadva

Nováková Gizela

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A1

2018/1626/A1

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

30.08.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1624/C4-M

2018/1624/C4-M

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

30.08.2018

Kúpna zmluva o predaji pozemku

2018/28

1 112,00 EUR Jedentisícjednostodvanásť

Lami Ladislav

Obec Bátorove Kosihy

28.08.2018

Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021M883-221-10

185 384,20 EUR Jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemdesiatštyri 20/100

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

17.08.2018

Podporná zmluva

2018/278

1 848,00 EUR Jedentisícosomestoštyridsaťosem

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Bátorove Kosihy

31.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A9-K

2018/1616/A9-K

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

31.07.2018

Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

ZM SEP-IMRK2-2018-001960

215 420,42 EUR Dvestopätnásťtisícštyristodvadsať 42/100

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A7

2018/1626/A7

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Zbreha František

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B2

2018/1625/B2

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov

Silvia Vörösová

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2018

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

2018/250

Nincs megadva

FCC Slovensko s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

27.07.2018

Zmluva o grantovom účet

2018/251

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

23.07.2018

Nájomná zmluva č. 2018/NP/737

2018/NP/737

800,00 EUR osemsto EUR

AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

10.07.2018

Zmluva o dielo

2018/215

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto

Epic Partner

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: