Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
12.07.2016

Kúpna zmluva Mitas Július a Tamara

Kúpna zmluva Mitas Július a Tamara

235,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Mitas Július a Tamara

11.07.2016

Kúpna zmluva Labancz Roland a Hajnalka

Kúpna zmluva Labancz Roland a Hajnalka

392,10 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Mgr. Roland Labancz a Hajnalka Labancz Danczi

07.07.2016

Kúpna zmluva PD Bátorove Kosihy na parc. č. 3071/2

Kúpna zmluva PD Bátorove Kosihy na parc. č. 3071/2

89 196,30 EUR

PD Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

21.06.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. NN 144100536

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím z

0,00 EUR

Right Power, a.s. Žilina

Obec Bátorove Kosihy

25.05.2016

Dohoda č. 42/2016/§ 54 - CzKN

Dohoda č. 42/2016/§ 54 - CzKN

23 587,20 EUR

ÚPSVR Komárno

Obec Bátorove Kosihy

17.05.2016

Kúpna zmluva Töröttő Alexander

Kúpna zmluva Töröttő Alexander

2 998,80 EUR

Alexander Töröttő

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2016

Kúpna zmluva - v rámci programu

Kúpna zmluva - v rámci programu

0,00 EUR

FIALA_VITALITA, sro

Obec Bátorove Kosihy

13.05.2016

Dodatok č. N20160229006D01 k Zmluve o spolupr. v rámci národného proj. Podpora vybraných soc. služ. krízovej interv. na komunit. úrovni s kódom ITMS2014+:312041A136 zo dňa 29.02.2016

Dodatok č. N20160229006D01 k Zmluve o spolupr. v r

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

12.05.2016

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ

81 989,68 EUR

KOVIL s.r.o.,

Obec Bátorove Kosihy

05.05.2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a posk

420,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

05.05.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 200,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

05.05.2016

Zmluva o poskytnutí nenávrat.finanč.príspevku -kanalizácia

Zmluva o poskytnutí nenávrat.finanč.príspevku -kan

9 057 251,81 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

08.04.2016

Zmluva o poskytntí služieb zo dna 8.4.206

Zmluva o poskytntí služieb zo dna 8.4.206

2 000,00 EUR

Prvá Slovenská s.r.o.,

Obec Bátorove Kosihy

21.03.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.07.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej

0,00 EUR

Innovia, s.r.o.,

Obec Bátorove Kosihy

09.03.2016

Zámenná zmluva Bábiová Alžbeta

Zámenná zmluva Bábiová Alžbeta

0,00 EUR

Alžbeta Bábiová

Obec Bátorove Kosihy

01.03.2016

Zmluva o dielo - vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP

Zmluva o dielo - vypracovanie Žiadosti o nenávratn

3 500,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

29.02.2016

Zmluva o spolupráaci - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni - kód ITMS2014+:312041A136

Zmluva o spolupráaci - Národný projekt Podpora vyb

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

22.02.2016

Zmluva o nakladaní s odpadmi

Zmluva o nakladaní s odpadmi

0,00 EUR

RB Slovakia s.r.o. Gbelce

Obec Bátorove Kosihy

16.02.2016

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systém

426,55 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.01.2016

Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby ITMS2014+kód: 312041A137

Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora opat

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

11.01.2016

Zmluva o divadelné predstavenie

Zmluva o divadelné predstavenie

1 700,00 EUR

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Obec Bátorove Kosihy

05.01.2016

Nájomná zmluva

3C/2016

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Kovácsová Veronika

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2016

Zmluva o bezp. a ochrane zdrav. pri práci, o ochrane pred požiarmi a vykonávaní úloh v oblasti BOZP, OPP

Zmluva o bezp. a ochrane zdrav. pri práci, o ochra

255,00 EUR

BOZPO AT, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2016

Zmluva poskytovaní niektorých činností prac. zdravotnej služby

Zmluva poskytovaní niektorých činností prac. zdrav

135,00 EUR

BOZPO AT, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2016

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - divadelné predstavenie Katyi

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - divadelné predst

1 600,00 EUR

Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft.,

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: