Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
02.09.2019

Zmluva o sevisnom prenájme rohoží

2019922

Nincs megadva

Lindström, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.09.2019

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

2019921

Nincs megadva

Lindström, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.08.2019

Zmluva o nájme rodinného domu č. 2019/1100

2019/1100

130,00 EUR stotridsať EUR

Čápová Anastázia

Obec Bátorove Kosihy

05.08.2019

Stavebný dozor

05082019

6 975,00 EUR Šesťtisíc deväťstosedemdesiatpäť eur

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

02.08.2019

Zmluva o grantovom účte

2019/19

neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

02.08.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/200

600,00 EUR šesťsto

Houston, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

22.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

Dodatok č. 1

185 384,40 EUR Jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemdesiatštyri 40/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

28.06.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D7-2

2019/1691/D7-2

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Vivien Matuseková

Obec Bátorove Kosihy

03.06.2019

Kúpna zmluva

362019

34 010,00 EUR tridsaťštyritisícdesať eur

Viktor Mácsik-Iron Computers

Obec Bátorove Kosihy

30.05.2019

Mandátna zmluva

30052019

2 987,00 EUR Dvetisíc deväťsto osemdesiat sedem

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

22.05.2019

Kúpna zmluva

442019

10 724,00 EUR desaťtisícsedemstodvadsaťštyri eur

Mivasoft s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

22.05.2019

Dodanie nábytku do jazykovej učebne, učebne IKT a školskej knižnice

Kúpna zmluva zo dňa 22_05_2019

10 724,00 EUR Desaťtisíc sedemsto dvadsaťštyri

Obec Bátorove Kosihy

Mivasoft s.r.o.

13.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

39 783

3 000,00 EUR triticíśíc

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Bátorove Kosihy

06.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409237138

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

06.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409237130

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

06.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409237098

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

02.05.2019

Kúpna zmluva

2019/61

11 278,07 EUR neuvedené

NOMILAND s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

20.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

19/012

2 000,00 EUR dvetisíc

Prvá Európska Konzultačná spol.

Obec Bátorove Kosihy

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0312-2019

2019/118

1 500,00 EUR jedenticíspäťsto

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Bátorove Kosihy

20.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2019/1624/C4

1

193,17 EUR stodeväťdesiattri eur a sedemnásť centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

11.03.2019

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

9870102083

584,81 EUR päťstoosemdesiatštyri eur a osemdesiatjeden centov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D9

2019/1691/D9

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2019

Zmluva o dielo

BK 01/2019

182 757,50 EUR Stoosemdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatsedem 50/100

Interbau s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.02.2019

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

19_02_2019

916 556,40 EUR Deväťstošestnástisíc päťstopäťdesiatšesť 40/100

AVA-stav, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

15.02.2019

Zmluva o dielo

01082018

196 549,42 EUR Jednostodeväťdesiatšesťtisíc päťstoštyridsaťdeväť 42/100

OB-Belstav s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: