Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Bátorove Kosihy predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb budúceho CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
  • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 
  • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
  • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
  • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 04/2019 – 03/2021 s následným predpokladaným spustením prevádzky CIZS k 04/2021.

Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Bátorove Kosihy, Bruty, Búč, Gbelce, Kravany nad Dunajom, Ľubá, Moča, Modrany, Nová Vieska, Radvaň nad Dunajom, Rúbaň, Strekov, Svodín, Šarkan, Šrobárová, Veľké Ludince.

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS kontaktujte starostu obce  prostredníctvom verejne prístupných kontaktných údajov, ktorý poskytne záujemcom detailnejšie informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie o záujme prosím doručte najneskôr do 18.5.2018.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je v prvom júnovom týždni 2018. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym záujemcom o pôsobenie v CIZS prejaviť záujem čo najskôr, aby sme si  do predloženia projektového zámeru vyjasnili všetky podmienky účasti v projekte CIZS.

 

Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

 

 

Vyvesené: 2. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Späť