Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prevodu pozemku p.č. 2547


Zámer prevodu pozemku parcely „E“ č. 2547

Zámer prevodu nehnuteľného majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v obci Bátorove Kosihy, kat. úz. Bátorove Kosihy prevodu pozemku vedeného na Okresnom úrade Komárno, Odbor katastrálny na LV č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

 

LV č. 2040

KN-E parcela č. 2547 o výmere 1259 m2 orná pôda

v podiele 1/1 k celku

 

pre

Pálinkás Július rod. Pálinkás,

narodený 04.08.1963, štátny občan SR, ženatý,

trvale bytom 946 34 Bátorove Kosihy č. 434

 

a manželka

Pálinkásová Etela rod. Olléová,

narodená 18.01.1965, štátna občianka SR, vydatá,

trvale bytom 946 34 Bátorove Kosihy č. 434

 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 0,40 €/m2 stanovenú Znaleckým posudkom č. 10/2016 zo dňa 30.08.2016, vyhotoveným znalcom z odboru Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy Ing. Ernestom Korcsekom, t.j. zaokrúhlene za cenu 504,- €.

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vedených na LV č. 910, parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu parcelné č. 2546 o výmere 1277 m2, druh pozemku orná pôda a stavby viničného domčeka súpisné č. 1656 na parcele KN-C č. 2546/4, ktorých vlastníkmi sú budúci kupujúci v podiele 1/1. Pozemok je úzky, neobhospodarovaný a s pozemkom KN-E parcelné č. 2546 bude tvoriť funkčný celok.

 

Okrem  kúpnej ceny kupujúci budú hradiť náklady súvisiace s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhom na vklad.

 

Palinkas_Julius_a_Etela_-_Zamer.pdf

Vyvesené: 1. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Späť