Navigácia

Obsah

Späť

Zámer zámeny pozemkov

Zámer zámeny pozemkov

 

Zámer zámeny pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vedených na Okresnom úrade Komárne, Katastrálny odbor na LV č. 2040 vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy a na LV č. 4200 vo vlastníctve Tibora Szabó nasledovne:

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

parcela č. 2750/8 o výmere 252 m2 vinice

vedená na LV č. 2040 v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku vo vlastníctve

obce Bátorove Kosihy, Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy, IČO: 00306711,

 

sa zamieňa za

 

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

parcela č. 2749/5 o výmere 173 m2 orná pôda

vedenej na LV č. 4200 

vo vlastníctve pod por. č. 1 

Szabó Tibor, rod. Szabó, nar. 12.11.1990,

trvale bytom 946 34 Bátorove Kosihy č. 1400, SR,

spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku.

 

Hodnota zamieňaných pozemkov je určená nasledovne:

 

  1. Hodnota zamieňaného pozemku vo vlastníctve obce Bátorove Kosihy je určená na  sumu vo výške 101,00 EUR (slovom:  stojeden EUR) nasledovne:

Parcelné        č.

Výmera

m2

Druh pozemku

Jednotková cena

€/m2

Hodnota pozemku

v €

Poznámka

2750/8

  252

Vinice

0,40

  100,80

 

Zaokrúhlená hodnota pozemku

  101,00

 

 

  1. Hodnota zamieňaného pozemku vo vlastníctve Tibora Szabó je určená na sumu vo výške 69,- EUR (slovom: šesťdesiatdeväť EUR) nasledovne:

Parcelné        č.

Výmera

m2

Druh pozemku

Jednotková cena

€/m2

Hodnota pozemku

v €

Poznámka

   2749/5

  173

Orná pôda

0,40

    69,20

 

Zaokrúhlená hodnota pozemku

    69,00

 

 

Vzhľadom na rozdielnu hodnotu zamieňaných pozemkov Tibor Szabó zaplatí Obci Bátorove Kosihy sumu vo výške 32,- EUR (slovom: tridsaťdva EUR).

Pozemky sa zamieňajú za účelom majetkovo-právneho usporiadania poľnohospodárskch pozemkov v hone Szentlászló.

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky registra „E“ parc. č. 2750/5, 2750/6, 2750/7, 2750/8 užíva Tibor Szabó ako samostatne hospodáriaci roľník, na ktorých pestuje vinič. Pozemky po zámene aj vlastnícky budú tvoriť jeden funkčný celok.

 

Podľa § 2 ods. 2 písm. c) bod 3 zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pozemky nepovažujú za poľnohospodársky pozemok, nakoľko ich výmera je menšia ako 2000 m2.

Vyvesené: 9. 6. 2017

Dátum zvesenia: 10. 6. 2020

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť