Navigácia

Obsah

VZN obce

2016

VZN 5_2016_o_daniach Stiahnuté: 88x | 23.02.2017

VZN 4_2016_o_úhrade_za_opatrovateľskú_službu Stiahnuté: 65x | 23.02.2017

VZN 3_2016_o_určení_výšky_príspevku_na_MŠ Stiahnuté: 69x | 23.02.2017

VZN č. 2/2016 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bát. Kosihách Stiahnuté: 113x | 23.02.2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Báž. Kosihy Stiahnuté: 97x | 18.01.2017

2015

VZN č.4/2015 o umiestnení volebných plagátov Stiahnuté: 91x | 18.01.2017

VZN č.3/2015 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 128x | 18.01.2017

VZN č.2/2015-o miestnych daniach a popl.za KO a drobný SO Stiahnuté: 138x | 18.01.2017

VZN č. 1/2015 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 100x | 18.01.2017

2014

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 125x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Stiahnuté: 95x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Stiahnuté: 147x | 18.01.2017

VZN č. 2/2014 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 90x | 18.01.2017

VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 Stiahnuté: 106x | 18.01.2017

2013

VZN o určení výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 94x | 18.01.2017

VZN č.4/2013 o miestnych daniach a popl.za odpad na rok 2014 Stiahnuté: 83x | 18.01.2017

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka MŠ a ŠZ Stiahnuté: 104x | 18.01.2017

VZN č.2/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bátorove Kosihy Stiahnuté: 74x | 18.01.2017

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 73x | 18.01.2017

2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 73x | 18.01.2017

Stránka