Navigácia

Obsah

VZN obce

Archív platných VZN obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 152x | 18.01.2017

VZN č.1/2012, ktorým sa zrušuje VZN obce č.3/2011 o miestnom referende Stiahnuté: 151x | 18.01.2017

VZN č.5/2011- o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 171x | 18.01.2017

VZN č.4/2011-o miestnych daniach pre rok 2012 Stiahnuté: 164x | 18.01.2017

VZN č.2/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám a podnikateľom na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 144x | 18.01.2017

VZN č.5/2010 o miestnych daniach pre rok 2011 Stiahnuté: 119x | 18.01.2017

VZN č.3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu BK Stiahnuté: 159x | 08.09.2016

VZN č.2/2010 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Stiahnuté: 127x | 18.01.2017

VZN č.1/2010 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 165x | 18.01.2017

VZN č.1/2008 o určení výšky mesačného príspevku za MŠ a družinu Stiahnuté: 123x | 18.01.2017

VZN č.1/2007 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Stiahnuté: 114x | 18.01.2017

VZN č.3/2005 Cintorínsky poriadok Stiahnuté: 150x | 18.01.2017

VZN č.2/2005 o určení školského obvodu ZŠ s VJM J.Kovátsa v Bát.Kosihách Stiahnuté: 134x | 18.01.2017

VZN č.1/2005 o určení školského obvodu Základnej školy slovenskej v BK Stiahnuté: 117x | 18.01.2017

VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 124x | 18.01.2017

VZN č.2/1999 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhoviskách Stiahnuté: 113x | 18.01.2017

KöZSÉGI ALAPSZABÁLYZAT Stiahnuté: 252x | 18.01.2017

PHSR obce - A Községi fejlesztési tervezete Stiahnuté: 767x | 18.01.2017

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 160x | 18.01.2017

Štatút obce - A község statútuma Stiahnuté: 172x | 18.01.2017

Stránka