Navigácia

Obsah

VZN obce

Archív platných VZN obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 129x | 18.01.2017

VZN č.1/2012, ktorým sa zrušuje VZN obce č.3/2011 o miestnom referende Stiahnuté: 128x | 18.01.2017

VZN č.5/2011- o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu Stiahnuté: 150x | 18.01.2017

VZN č.4/2011-o miestnych daniach pre rok 2012 Stiahnuté: 139x | 18.01.2017

VZN č.2/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám a podnikateľom na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 123x | 18.01.2017

VZN č.5/2010 o miestnych daniach pre rok 2011 Stiahnuté: 99x | 18.01.2017

VZN č.3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu BK Stiahnuté: 134x | 08.09.2016

VZN č.2/2010 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Stiahnuté: 108x | 18.01.2017

VZN č.1/2010 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 126x | 18.01.2017

VZN č.1/2008 o určení výšky mesačného príspevku za MŠ a družinu Stiahnuté: 103x | 18.01.2017

VZN č.1/2007 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Stiahnuté: 92x | 18.01.2017

VZN č.3/2005 Cintorínsky poriadok Stiahnuté: 117x | 18.01.2017

VZN č.2/2005 o určení školského obvodu ZŠ s VJM J.Kovátsa v Bát.Kosihách Stiahnuté: 114x | 18.01.2017

VZN č.1/2005 o určení školského obvodu Základnej školy slovenskej v BK Stiahnuté: 99x | 18.01.2017

VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 105x | 18.01.2017

VZN č.2/1999 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhoviskách Stiahnuté: 93x | 18.01.2017

KöZSÉGI ALAPSZABÁLYZAT Stiahnuté: 217x | 18.01.2017

PHSR obce - A Községi fejlesztési tervezete Stiahnuté: 671x | 18.01.2017

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 136x | 18.01.2017

Štatút obce - A község statútuma Stiahnuté: 142x | 18.01.2017

Stránka