Navigácia

Obsah

Prihlásenie na prechodný pobyt


Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):

  • platný občiansky preukaz
  • list vlastníctva (originál)


Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva,
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy


Nájomca bytu (domu):

  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva s overeným podpisom vlastníka


Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz


Vlastníci s  listom vlastníctvas z katastra.  Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


POPLATOK: za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť 5,00 €.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie