Navigácia

Obsah

Prihlásenie na trvalý pobyt


Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.


POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):

  • platný občiansky preukaz
  • list vlastníctva (originál)


Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy


Nájomca bytu (domu):

  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)


Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz
  • vlastníci s listom vlastníctva – (originál)


Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.


DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte na vlastnú žiadosť: 5,00 €.