Navigácia

Obsah

Výrub drevín

 

Názov tlačiva Súbor na stiahnutie
Oznámenie o výrube dreviny Oznamenie-o-vyrube-dreviny.pdf
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín Ziadost-o-udelenie-suhlasu-na-vyrub-drevin.pdf

 

VÝRUB DREVINY

 • podľa osobitných predpisov
 • z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín
 • na súkromnom pozemku

 

Výrub dreviny podľa osobitných predpisov

Obecný úrad Bátorove Kosihy-spoločný stavebný úrad - vydáva na základe písomného oznámenia o výrube dreviny podľa osobitných predpisov vyjadrenie s určenými podmienkami pre uskutočnenie výrubu. Oznámiť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov
 • Prílohy uvedené v oznámení


DOBA VYBAVENIA: do 15 dní

POPLATOK: bez poplatku

 

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu Bátorove Kosihy- spoločnému stavebnému úradu najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.


Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

1. obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu

2. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku


VYSVETLENIE:

 • obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
 • bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.


POTREBNÉ DOKLADY:

 • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov
 • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
 • List vlastníctva
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres


POPLATOK: bez poplatku

 

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti obce Bátorove Kosihy


Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje (len oznámenie) na nasledovné výruby drevín:

 • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.


POTREBNÉ DOKLADY:

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (tlačivo)
 • Kópia katastrálnej mapy
 • List vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie
 • Zaplatenie správneho poplatku


POPLATOK:

podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Fyzické osoby 6,50 €
Právnické osoby 66 €


DOBA VYBAVENIA: v súlade s platnými právnymi predpismi