Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia ZŠ Józsefa Kovátsa s VJM v Bátorovych Kosihách

Rekonštrukcia ZŠ Józsefa Kovátsa s VJM v Bátorovych Kosihách

 

Základné údaje o projekte

Miesto realizácie projektu:

Hlavná 889, 946 34 Bátorove Kosihy

 

Názov a stručný opis projektu:

Rekonštrukcia ZŠ Józsefa Kovátsa s VJM v Bátorovych Kosihách

 

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Bátorove Kosihy, Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy

 

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Dátum začatia realizácie projektu:      03/2010    (začiatok fyzickej realizácie    02.03.2010)                         

Dátum ukončenie realizácie projektu: 02/2011    (koniec podľa zmluvy o dielo 28.02.2011)

 

Údaje o výdavkoch:

Celkové oprávnené výdavky:   460.793,83 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

                                                 437.754,14 EUR – 95 % z celkových oprávnených výdavkov

Vlastné zdroje:                           23.039,69 EUR – 5 % z celkových oprávnených výdavkov

 

Spolufinancovanie NFP z prostriedkov:

Operačný program:                Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                           1 Infraštruktúra vzdelávania  

Opatrenie:                              1.1. Infraštruktúra vzdelávania

Číslo výzvy:                           ROP-1.1-2009/01 

 

Dodávateľ:

Ladislav Szabó, Stavebno-obchodná činnosť,              IČO: 17 727 910

Malý Ostrov 116, 946 03 Dedina Mládeže                       IČ DPH: SK 1020362288  

 

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?lang=sk

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=13&page=1