Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Bátorove Kosihy je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Bátorove Kosihy
Sídlo: Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy
Štatutárny orgán: Mgr. Roland Labancz - starosta obce
   
IČO: 00306711
DIČ: 2021046731
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., číslo účtu: 3804518001/5600
   
Telefón: 035/7611720-2
Fax: 035/7611730
e-mail: batorovekosihy@batorovekosihy.sk
  starosta@batorovekosihy.sk

 

Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.


http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

http://www.uvo.gov.sk/