Menu
Obec Bátorove Kosihy
obecBátorove Kosihy

Slobodný prístup k informáciám

Spôsob vybavenia žiadostí

Infozákon

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy. Obecný úrad v Bátorovych Kosihách prináša informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Adresa:
Obecný úrad Bátorove Kosihy
č.873
946 34  Bátorove Kosihy


Úradné hodiny na Obecnom úrade v Bátorovych Kosihách:

Pondelok: 7.30-12.00  12.30-16.00
Streda:      7.30-12.00  12.30-17.00
Piatok:      7.30-12.00

Informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa poskytujú dvoma spôsobmi:

 • a) zverejnením,
 • b) sprístupnením na základe žiadosti


Spôsob vybavenia žiadosti:

 • a) ústne – osobne, telefonicky,
 • b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,
 • c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát.


Žiadosť musí obsahovať:

 • a) komu je určená,
 • b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
 • c) ktorých informácií sa týka,
 • d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,
 • e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.


Spôsoby podania žiadosti:

 • a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obecný úrad v Bátorovych Kosihách, č.873, 94634 Bátorove Kosihy
 • b) písomne osobným doručením do podateľne,
 • c) ústne u prednostu alebo u sekretárky
 • d) faxom na čísle: 035/ 76 11 720
 • e) elektronickou poštou na adresu: barczi@batorovekosihy.sk


Základné  informácie

 • Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
 • Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 • Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.
 • Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 • Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
 • Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Podľa § 5 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určujem úhrady materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:

1. čiernobiela kópia z kopírovacieho stroja alebo počítačovej tlačiarne:

 • a) formátu A4 jednostranné  0,06 €
 • b) formátu A4 obojstranne    0,13 €
 • c) formátu A3 jednostranné  0,09 €
 • d) formátu A3 obojstranne    0,19 €

2. farebná kópia z kopírovacieho stroja alebo počítačovej tlačiarne

 • a) formátu A4 jednostranné      0,39 €
 • b) formátu A4 obojstranne        0,79 €
 • c) formátu A3 jednostranné      0,43 €
 • d) formátu A3 obojstranne        0,86 €
 • e) scanovanie dokumentov       0,33 €/strana

3. technický nosič dát:

 • a) disketa 3,5"       0,33 €
 • b) CD ROM             0,33 €

4. telefonické spojenie:

 • tuzemské                   bezplatne
 • zahraničné                 v súlade s cenníkom Slovenských telekomunikácií a. s.
 • faxové                         0,09 €/strana

5. veľkosť obálok

 • C5, C6 , DL, DL okienková         0,01 €
 •                                                       0,06 €
 • doručenka                                   0,08 €

6. dobierka

cena za dobierku sa určuje ako súčet nákladov, poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa tarify poštových služieb.

Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Bátorove Kosihy, č.873, 946 34 Bátorove Kosihy
b) bankovým prevodom,na účet Obecného úradu,Prima banka, č.účtu: 3804518001/5600

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

http://www.op-kzp.sk


Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye

NRhttp://www.unsk.sk


RRA

Regionálna rozvojová
agentúra Komárno


PRO

www.procivis.sk


FELV

http://www.felvidek.ma


HIREK

http://www.hirek.sk


PROG


KAT

http://www.katasterportal.sk


HULLA

Hulladékszállítás


Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül

MAPA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:150
TÝŽDEŇ:820
CELKOM:1598190